Vedtægter

1. Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er ”Københavns Private Gymnasium”, boende i Københavns Kommune, oprettet i 2011, CVR/SE-nummer 32 82 37 50.
Stk.2 Gymnasiet drives som en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution i henhold til de enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. om gymnasier og hf.
Stk.3 Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.
Stk.4 Institutionens adresse er Præstøgade 17, 2100 København Ø

2. Formål

Københavns Private Gymnasium har til formål at drive gymnasium med særlig vægt på faglighed og innovation.

Stk. 2 Undervisningen skal baseres på de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. og de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser.

3. Økonomi

Udgifterne til institutionens drift dækkes hovedsageligt af tilskud fra det offentlige efter de til enhver tid gældende regler og af de skolepenge, der betales forud af de i gymnasiet optagne elever, efter takster, fastsat af bestyrelsen. Uddannelsesinstitutionen kan derudover modtage bidrag fra andre.

Stk. 2 for den selvejende institutions forpligtelser hæfter alene institutionens formue.

4. Anbringelse af institutionens midler

Gymnasiets midler må alene komme gymnasiet og gymnasiets skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 2 Et eventuelt overskud ved gymnasiets drift tilfalder skolen. Eventuelle bidrag til gymnasiet giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3 Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gymnasieloven, og de må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 4 Værdipapirer skal noteres i den selvejende institutions navn.

5. Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager gymnasiets overordnede ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skolepengene samt træffer beslutning om et hvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift, herunder ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestem-melserne gældende i lov om private gymnasieskoler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvar for institutionens økonomiske forhold, men den daglige administration varetages af rektor. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge lovgivningen, og bestyrelsen har ansvar for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

6. Tegningsret

Institutionen forpligtes over for tredjemand af formanden og næstformanden i forening eller af rektor i forening med formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura.
Stk. 3. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves dog underskrift mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden. Nærværende bestemmelse tinglyses på den selvejende institutions faste ejendomme.

7. Den selvejende institutions ledelse:

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, herunder 1 repræsentant for forældrene.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:2 medlemmer med erfaring fra uddannelsessektoren udpeges af bestyrelsen fra Hay Skolen i København. De 2 udpegede medlemmer behøver ikke være medlemmer af Hayskolens bestyrelse. 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering af de øvrige medlemmer med stemmeret af bestyrelsen, 1 medlem og 2 suppleanter vælges blandt og af forældre til elever på Københavns Private Gymnasium.

Elevrådet udpeger en myndig repræsentant til bestyrelsen som ikke har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Personer tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig kan sidde i bestyrelsen på lige fod med personer, der er registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 4. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden fx ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten, hvis sådan er valgt. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst mulig for resten af perioden.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand, der træder i formandens sted ved dennes forfald. Bestyrelsesformanden skal vælges af bestyrelsens midte.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 2-årig periode. De to medlemmer udpeget af Hayskolens bestyrelse udpeges i hhv. lige og ulige år. De to selvsupplerende medlemmer af Københavns Private Gymnasiums bestyrelse udpeges ligeledes i hhv. lige og ulige år. Forældrerepræsentanten vælges for en to-årig periode.

Stk. 9. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden, jf. dog Stk. 6.

Stk. 10. Et medlem og 2 suppleanter vælges af og blandt forældremyndighedsindehaverne til elever på skolen. Hvervet ophører ikke i tilfælde af en elevs afgang/ophør i gymnasiet, ligesom et forældrevalgt bestyrelsesmedlem ikke skal udtræde af bestyrelsen, hvis barnet i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 11. Gymnasiets rektor foranlediger, at de valgbare og valgberettigede forældre indkaldes til et forældremøde hvert andet år i januar med henblik på valg af et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Indkaldelsen til forældremødet skal være skriftlig, og den skal udsendes med 14 dages varsel. Såfremt der har meldt sig kandidater til bestyrelsesposten, skal indkaldelsen indeholde navn(e) på vedkommende. Medarbejdere på skolen kan kun deltage i valg i bestyrelsen, hvis de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk. 12. Ved afstemninger på forældremødet har den eller de, der har forældremyndigheden over én eller flere elever på gymnasiet én stemme.


Stk. 13. Gymnasiets ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er forældre til elever på skolen.

Stk. 14. Senest 14 dage efter at ny forældrerepræsentant er valgt, konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 15. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sin virksomhed. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med skriftlig dagsorden mindst 4 gange om året og i øvrigt så ofte, som formanden finder det fornødent.

Stk. 16. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget, og i tilfælde af dennes forfald, næstformandens. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 18. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Et hvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 19. Rektor og en af elevrådets udpegede repræsentant for eleverne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 20. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 21. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for gymnasiets gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af gymnasiets midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

8. Budget og regnskab

Bestyrelsen udarbejder hvert år budget og rapport for institutionen, og fastsætter herunder størrelsen af skolepengene.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser herom. Årsrapporten skal i revideret stand indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Stk. 5. Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Stk. 6. Årsrapporten skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, som tillige skal afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab.

Stk. 7. Rektor udarbejder forslag til budget til forelæggelse for bestyrelsen.

Stk. 8. Ansatte ved skolen, forældre til umyndige elever, og elever, der er myndige, har ret til at få indblik i revisionsprotokoller og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt. Forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v. må dog ikke tilsidesættes. Bestyrelsen kan udstrække retten til også at omfatte andre personer.

9. Rektor

Bestyrelsen ansætter og afskediger gymnasiets rektor.

Stk. 2. Den siddende rektor har ret til at fremsætte forslag til sin efterfølger og er forpligtet til at indhente lærerforsamlingens indstilling. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at følge forslag og indstillinger. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af Undervisningsministeriet. Rektors aflønning og ansættelsesforhold sker i overensstemmelse med de for private gymnasieskoler til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger faste lærere og andet fast personale efter indstilling fra rektor. Rektor ansætter og afskediger timelærere, vikarer og andet timelønnet personale.

Stk. 4. Rektor er skolens daglige leder og er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen. Rektor har det pædagogiske ansvar og skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for gymnasiets fagrække.

Stk. 5. Rektor indkalder forældrene til forældremøder så ofte det findes fornødent.

Stk. 6. Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 7. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte gælder forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 8. Ansættelsen af rektor skal godkendes af undervisningsministeren, jf. § 4, stk. 2 i lov om private gymnasieskoler, studentereksamener og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

10. Vedtægtsændring og institutionens opløsning

Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne. Beslutning om ændring af vedtægterne skal træffes med simpelt flertal af bestyrelsen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer gælder kun, når de indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen, er underskrevet af samtlige bestyrelses-medlemmer, angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

Stk. 3. Ophører institutionen med at drive undervisningsvirksomhed i henhold til lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, skal den nedlægges.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om institutionens opløsning. Beslutning om institutionens opløsning skal træffes med 2/3-dels flertal af bestyrelsen og med hele bestyrelsens tilstedeværelse.

Stk. 5. Umiddelbart efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om institutionens opløsning, orienteres forældrene herom og om grundlaget herfor. Det påhviler tillige bestyrelsen at give meddelelse om skolens nedlæggelse til Undervisningsministeriet.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet omgående, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. I tilfælde af den selvejende institutions opløsning er bestyrelsesmedlemmerne forpligtet til at fungere indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver, og for den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 8. En eventuel nettoformue anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skole/kursus-formål. Dette gælder dog ikke i det omfang, det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, der er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Således vedtaget og offentliggjort på hjemmesiden, København den 18. december 2019. (Skolens vedtægter blev første gang vedtaget den 26. august 2011 og offentliggjort på hjemmesiden 1. september 2014 samt godkendt af Undervisningsministeriet den 8. september 2011.)