Strategi og politikker

På denne side finder du vores strategi og politikker for skolen.

Genveje

Studie og ordensreglement

I denne online Elev-ABC har vi samlet informationer, som kan hjælpe dig gennem den første tid på skolen.

Læs mere

Skriftlighedsstrategi

I skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 udviklede vi en skriftlighedsstrategi, som vi løbende justerer.

Læs mere

Trivselspolitik

Her finder du vores progressionerplaner for de individuelle fag i alle studieretninger. STX og HF

Læs mere
Pædagogiske fokuspunkter

På Københavns Private Gymnasium udvælger vi løbende nye pædagogiske fokuspunkterfor at udvikle skolen. Vi fokuserer på at skabe et inkluderende undervisningsmiljø, og vi tager udgangspunkt i den enkelte elev for at løfte alle elevers faglige niveau: KPG tilbyder en uddannelse for alle! Den inkluderende tilgang er en del af vores værdigrundlag og er derfor engrundlæggende del af den måde vi arbejder med vores fokuspunkter.  

Pædagogiske fokuspunkter 2020/21
I lyset af Covid-19 har skolen et særligt fokusområde i indeværende år, som er virtuel undervisning. Særligt differentiering i den virtuelle undervisning, så alle elevgrupper og elevtyper inddrages i en undervisningssituation, hvor læreren ikke er fysisk til stede. På denne vil dette fokusområde understøtte tiltag for at bekæmpe fravær.  Københavns Private Gymnasium indledte et samarbejde med Hovedstadens Kristne Gymnasium til en pædagogisk eftermiddag i foråret 2020. Intentionen og tankerne bag samarbejdet med Hovedstadens Kristne Gymnasium skal sikre faglig sparring og har følgende fokusområder i skoleåret 20/21
·      Oversættelse af bedømmelseskriterier i fagene
·      Censurering af opgavebesvarelser til årsprøver/terminsprøver
·      Simulerede eksamenssituationer i mundtlige prøver
·      Udveksletekster til mundtlig eksamen
·      Udveksling af rette skabeloner til bedømmelse af opgavebesvarelser i skriftlige genrer
·      Udveksling omkring forsøg til undervisningen.
·      Fælles fagteammøder
·      Workshop omkring Maple og andre matematikprogrammer 

Pædagogiske fokuspunkter 2019/2020
I 2019/2020 har vi særligt haft fokus på aktionslæring, karrierelæring, elevdemokrati, trivsel, innovation, psykisk sårbarhed og digital dannelse. Læsmere her. 

Pædagogiske fokuspunkter 2018/2019
I 2018/2019 arbejder vi med aktionslæring i samarbejde med Syddansk Universitet. I projektet fastlægger hvert lærerteam fokuspunkter for arbejdet i den enkelte klasse.  

Pædagogiske fokuspunkter 2017/2018
I skoleåret 2017/2018 havde vi fokus på formativ evaluering i forbindelse med implementeringen af gymnasiereform 2017. 

Pædagogiske fokuspunkter 2016/2017
I 2016 og 2017 havde vi fokus på motivation og gymnasiefremmede unge. I januar 2016 startede vi desuden et udviklingsprojekt, hvor lærerne arbejder med kollegial supervision i mindre grupper. I løbet af projektet arbejdede vi med fokus på evaluering, virtuel undervisning, omlagt skriftlighed og undervisningsdifferentiering. 

Pædagogiske fokuspunkter 2014-2016
I skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 havde vi særligt fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling af arbejdet med elevernes skrivekompetencer. I forbindelse med dette arbejde implementerede vi øget brug af skriftlighed i alle fag samt udvikling af lærernes rette strategier i skriftlige elevprodukter.

Evalueringsstrategi

På Københavns Private Gymnasium evaluerer vi både undervisningen i de enkelte fag og den enkelte elevs læring. Evalueringen foregår i de enkelte fag, og evalueringerne drøftes mellem elever, lærere og ledelse:       
·      Klasseteammøde
·      Elevråd
·      PR-møde
·      MUS-samtalemed ledelsen

Evaluering af elevernes læring
Evalueringen af den enkelte elevs læring er en central del af vores undervisning og vores skriftlighedsstrategi. Vi evaluerer både summativt og formativt, men vi har hovedvægt på den formative evaluering. Det vil sige, at vi prioriterer konkret feedback til eleverne i stedet for blot at give karakterer. Eleverne får standpunktskarakterer to gange om året og årskarakter i slutningen af året. Alle elever skal have en formativ evaluering efter de to første karaktergivning er samt inden den sidste karaktergivning. Pointen er, at eleverne skal vide, hvor de ligger i forhold til karakter og fagligt niveau. Desuden skal eleverne to gange i løbet af et skoleår lave en selvevaluering, hvor den enkelte elev evaluerer sig selv og sin lærer. Selvevalueringer er grundlaget for de faglige samtaler i skolens evalueringspraksis.  Derudover evalueres elevernes læring løbende i undervisningen gennem den tætte dialog mellem lærerne og eleverne. Hvert undervisningsforløb afsluttes desuden med en evaluering, som fokuserer på forløbets læringsmål. 

Evaluering af undervisningen
Hvert undervisningsforløb afsluttes med en evaluering af undervisningen. Evalueringen er en del af den løbende dialog mellem elever og lærer. På baggrund af evalueringen tilpasser lærerne undervisningen i det efterfølgende forløb. Derudover har vi fastsat nogle uger i skoleåret, hvor alle lærere iværksætter evaluering i deres fag. De fælles evalueringer bliver drøftet af ledelsen og lærerne, hvorefter der bliver lavet en opfølgningsplan.  Seher oversigten: Evalueringspraksis 20/21 - faglige samtaler 

Vi evaluerer:
o  Lærerens formidling
o  Samarbejdet og studiemiljøet i klassen
o  Læringsmålenes synlighed
o  Det faglige niveau
o  Elevernes indsats
o  Trivslen
o  Undervisningens relevans

Fastholdelsesstrategi

Københavns Private Gymnasium er en lille skole, hvor vi støtter den enkelte elev.
Bådelærere og ledelse har en tæt dialog med eleverne og lægger stor vægt pålærer-elev relationen. 

Fastholdelse er en vigtig prioritet på skolen. Vi har derfor taget følgende tiltag for at styrke fastholdelsen af frafaldstruede elever: Klasserne har fået tildelt en klasseteamkoordinator, hvis største rolle er at sørge for trivsel og god klassekultur. En lærerrepræsentant og ledelsen holder løbende samtaler medelever med højt fravær samt iværksætter eventuelle sanktioner.  

Alle 1.g- og 1. hf-elever får tildelt en mentor via vores mentorordning. Vores mentorer er nuværende 2. års-og 3. årselever, som yder en frivillig indsats gennem mentorarbejdet. Mentorordning med et nyt element af karrierelæring: skolens mentorordning fortsætter med succes.

Eleverne udviser stor tilfredshed ved mentorsammenkomsterne på tværs af årgange og uddannelsestyper, som skaberen fællesskabende værdi for hele skolen og en facilitering af overgangen fragrundskolen til gymnasiet med andre aktører end faglærere.  

De 5 sammenkomster i mentorordningen har i år følgende temaer: 
         1. Sammenkomst: Overgangen fra grundskolen til gymnasiet
         2. Sammenkomst: Studieliv på KPG
         3. Sammenkomst: Studievalg
         4. Sammenkomst: Se på dig selv udefra
         5. Sammenkomst: Eksamen 

I år har mentorordningen inkorporeret et karrierelæringselement i mentorsammenkomsterne, således at refleksionen over uddannelse og senere videregående uddannelse bliver belyst og afklaret hyppigere.  

Vi tilbyder en række talent tilbud. Læs mere om KPG’s talentplejeprogram 20/21 her:
Talentplejeprogram 20/21 

Hver uge har skolen besøg af Matematikcenter, som er en gratis lektiecafé. Caféen hjælper elever og studerende med opgaver og afleveringer i matematik. Vi sørger for en hyggelig stemning med frisk frugt til deltagere i caféen. 

Vi arrangerer sociale arrangementer, fordi det sociale klima er vigtigt for trivsel og fastholdelse.
Skolens elevråd har udfærdiget en trivselspolitik.
Læs om politikken her: Københavns Private Gymnasiums Trivselspolitik

Nøgletal

Efter Studentereksamen vælger de fleste af vores elever at fortsætte med en videregående uddannelse. På hjemmesiden kan du også finde følgende informationer om vores skole: 

Gennemførte uddannelsen
Er i gang med en uddannelse efter endt studentereksamen
Socioøkonomisk reference
Studenternes karakterer 

Vores første årgang af elever blev studenter i august 2014. Informationer om elevernes overgang til uddannelse og beskæftigelse er tilgængelige 27 måneder efter de er blevet færdige. 

Undervisningsmiljøvurdering

På Københavns Private Gymnasium foretager vi løbende undervisningsmiljøvurdering i form af spørgeskemaer på Lectio. Vi lytter til elevernes og de ansattes ris og ros og indfører derefter en handlingsplan, hvis nødvendigt. Nedenstående er eksempler på forbedringer efterfulgt af elevernes svar på spørgeskemaer. Forbedringer i forhold til fællesskab og arbejdsklima På baggrund af evalueringen i skoleåret 2017/2018 har vi opstartet et samarbejde med Projekt Netwerk om at styrke fællesskabet og det gode arbejdsklima på skolen. I dette arbejde sætter vi desuden fokus på anti-mobning og digital dannelse. 

Forbedringer i forhold til IT
Vi har indført IT-support på skolen, således at vi to dage om ugen har en IT-medarbejder tilstede, som elever og ansatte kan henvende sig til. Internettet for eleverne og lærerne er blevet betydeligt forbedret, og der arbejdes stadig for en endnu bedre kapacitet isamarbejde med ATEA.  

Vi har opsat infoskærme på skolen, så eleverne bliver informeret om skemaændringer, kommende aktiviteter og lignende.

G-Suite
I skoleåret 20/21 overgår skolen til G-Suite, som er en pakke med værktøjer, der er designet til at hjælpe undervisere og elever i deres fælles arbejde medlæring og kreativitet.  

Office-pakken Som studerende her på Københavns Private Gymnasium kan du få Office 365 helt gratis. Pakken kan downloades på din computer – både Windows og Mac. 

Det skal du gøre:
1.htpp://office.com
2.Tryk på Login
3.Brugernavn: unilogin@kpgym.dk.onmicrosoft.com.
4. Adgangskode: unilogin 

Henvend dig til IT (i administrationen), hvis det ikke lykkes. 

For at gå til eksamen er det meget vigtigt, at du har word på din computer. Du må ikke anvende docs til eksamen, da docs giver mulighed for at kommunikere med andre. 

Aktionslæring På baggrund af evalueringen i skoleåret 2017/2018 har vi opstartet et projekt, hvor lærerne arbejder med udvikling af forskellige fokuspunkter i klasserne.