KVALITETSSIKRING

Innovation på KPG

På Københavns Private Gymnasium arbejder vi på at udvikle elevernes innovative kompetencer

Læs mere

Virtuel undervisning

KPG underviser virtuelt! KPG har siden foråret 2020 arbejdet med at kvalificere og optimere den virtuelle undervisning.

Læs mere

Evalueringsstrategi

På Københavns Private Gymnasium evaluerer vi både undervisningen i de enkelte fag og den enkelte elevs læring.

Læs mere

Digital dannelse

KPG ønsker gennem studie- og ordensreglerne at understøtte elevernes digitale dannelse i bred forstand. Det betyder bl.a., at

Læs mere

Karrierelæring

KPG arbejder løbende på at styrke elevernes karrieremæssige kompetencer og indarbejde karrierelæringsaktiviteter.

Læs mere

Globale kompetencer

På Københavns Private Gymnasium evaluerer vi både undervisningen i de enkelte fag og den enkelte elevs læring.

Læs mere
Innovation på KPG

På Københavns Private Gymnasium arbejder vi på at udvikle elevernes innovative kompetencer med en årlig innovationsuge i uge 41 med fokus på de 5 innovative kompetencer: kreativitet, samarbejde, navigation, handlekompetencer og formidling.

Formålet med at arbejde innovativt er:
-         At bearbejde og kritisk vurdere idéer
-         At mestre komplekse arbejdsprocesser
-         At forankre en fast tradition på skolen med flerfagligt samarbejde med et innovativt sigte
-         At lærerkollegiet som forberedelse til innovationsugen arbejder med en enkel model for innovation og entreprenørskab v/Claus Witfelt fra Ørestad Gymnasium.

Vinderen af innovationsugen i 2019 blev kåret med projektet ”Zero waste” med det overordnede tema BÆREDYGTIGHED. Her er vinderen af det innovative løsningsforslag på et af nutiden udfordringer madspild: Zero Waste

Vinder af innovationsugen 2020: I forbindelse medinnovationsugen blev der lavet en film for at give ugen mere opmærksomhed: Video om innovationsugen 2019I innovationsugen i uge 2020 var temaet Røgfri Skoletid, da KPG som én af de få skoler indførte røgfri skoletid ét år før indfasningen af røgfri skoletid på nationalt plan.

Se videoerne fra innovationsuge om RØGFRIHED 2020 her:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14d81SW7E4A5gXMq1DQX4PLxi_-qveyp8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z-bsy49TpPsO5Rhw6LjABSX8W0p-zx5h
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z-bsy49TpPsO5Rhw6LjABSX8W0p-zx5h
https://drive.google.com/file/d/1omYSkzvqKyICXnF0fXxKJcE2VFVoy3E0/view?usp=sharing

I skoleåret 20/21 blev der udviklet en videnskabelig poster med innovation, som alle KPG-elever arbejdede med. Hertil blev også knyttet videnskabsteoretiske overvejelser med den videnskabelige basismodel.

Karrierelæring på KPGVi ønsker at arbejde med følgende mål:

1. Fokus på karrierelæring i fagene mhp. at kvalificere elevernes fremtidsforestillinger
2. Alle sidste årgangselever skal i Studiepraktik i uge 43
3. At understøtte arbejdet med karrierelæring i samarbejde med Studievalg Danmark om deres aktiviteter
4. At styrke eleverne refleksion over egne kompetencer og interesser med henblik på et sikkert uddannelsesvalg
5. At videreudvikle karriere- og studieretningsdagene i samarbejde meduddannelsesinstitutioner, foreninger og/eller virksomheder
6. At øge uddannelsesmotivationen og mindske uddannelsesudmattelsen, som eleverne oplever på sidste år.


Virtuel undervisning

KPG underviser virtuelt! KPG har siden foråret 2020 arbejdet med at kvalificere og optimere den virtuelle undervisning. Læse mere om vores fokuspunkter i den virtuelle undervisning: Den virtuelle undervisning og optimeringen at læringsudbytter og potentialer i det digitale rum er et centralt fokuspunkt på KPG qua den nuværende COvid-19 situation i Danmark. Lærerkollegiet og elevrådet arbejder sammen med ledelsen og evaluerer undervisningen løbende.

Fokuspunkterne er følgende:
- At sikre faglig udvikling i den virtuelle undervisning
- At sikre forståelsen for skelnen mellem synkron og asynkron digital     undervisning og øge læreprocessen i det digitale rum.  
- At sikre stilladsering i den virtuelle undervisning. Undervisningsdifferentiering. Hvordan er det muligt at     undervisningsdifferentiere i det digitale læringsrum.
- At kombinere de to undervisningstilgange, der kan understøtte det     selvstændige arbejde
- At aftale overordnede retningslinjer og ordensregler for den virtuelle undervisning: Ordensregler for den virtuelle     undervisning på KPG (lærere og elever)
- At øge den virtuelle undervisning og udarbejde en plan for den virtuelle undervisning i uddannelsesforløbet på STX og HF

For at sikre klarerammer og en gennemskuelighed for både lærere og elever, har vi på KPG udarbejdet en skabelon, som lærerne udfylder til det virtuelle modul. Her er der klare retningslinjer for læringsmål, produktkrav i modulet, anvendelse af platform, arbejdsformer etc.: Dagens Program

Digital dannelse på KPG

Skolen ønsker gennem studie- og ordensreglerne at understøtte elevernes digitale dannelse i bred forstand. Det betyder bl.a., at eleverne skal blive i stand til at forholde sig konstruktivt, medskabende og ansvarligt i forhold til brugen af diverse digitale værktøjer, teknologier, platforme mm. Heraf følger:

Eleverne anvender som udgangspunkt forskellige digitale værktøjer i forbindelse med undervisningen, herunder fx til notatagning og diverse beregningsopgaver mm. Eleverne er dog forpligtede til at følge de anvisninger, som lærerne, teamet eller skolens ledelse fastsætter for brugen af digitale værktøjer i undervisningssituationen. 

Det er ikke tilladt at uploade film, billeder eller lyd af elever eller medarbejdere optaget i undervisningssituationer, uden at de pågældende har givet skriftligt samtykke. Lærerne kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at der optages film eller billeder i undervisningen.  

Optagelser af billeder, lyd eller film fra sociale og faglige aktiviteter må kun uploades på Instagram af skolens SoMe-repræsentanter fra hver klasse. Billeder, lyd eller filmoptagelser som krænker blufærdigheden, den personlige integritet og værdighed, må under ingen omstændigheder optages og uploades eller på anden vis offentliggøres.

Det er i strid med studie- og ordensregler at lave lukkede eller åbne grupper, fx på Facebook, hvor medarbejdere, enkeltelever eller grupper af elever bliver genstand for omtale, som har karakter af mobning. Herunder bl.a. tvetydig, indforstået eller ironisk omtale.

Hvis en elever eller en gruppe af elever ønsker at klage over en lærer, skal dette ske direkte til skolens ledelse.

Det er ikke tilladt for eleverne at bruge skolens studieadministrative system, LECTIO, til andet end relevant skolefagligt indhold.

Arbejdsmiljøet på KPG

Arbejdsmiljøet på KPG: 

Som arbejdsplads mener vi, at KPG er kendetegnet ved at være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Det gode arbejdsmiljø baserer sig på godt samarbejde, god tillid og højt engagement. Dette gode samarbejde kommer af, at medarbejdere på KPG har mulighed for at give udtryk for holdninger og ideer i et tillidsfuldt og loyalt lærerkollegium. Der er stor tillid medarbejderne imellem og i samarbejdet med ledelsen. Denne tillid bygger blandt andet på, at der en gennemsigtighed i fordelingen af arbejdsopgaver. Herudover bygger tilliden også på et tæt samarbejde med ledelsen, og at der er et forholdsvist lille lærerkollegium, hvoraf mange lærere har været ansat i flere år.   ISU-udvalget arbejder vi for tiden på at øge den professionelle kapital, ved at se på mulighederne for mere efteruddannelse, fx i form af kurser eller faglige oplæg på skolen.   

Mikkel Christensen, Tillidsrepræsentant
Hatice Özel, TR-suppleant
Jesper Lillelund, Arbejdsmiljørepræsentant

Skriftlighedsstrategi

På Københavns Private Gymnasium har vi særligt fokus på elevernes skrivekompetencer.

I skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 udviklede vi en skriftlighedsstrategi, som vi løbende justerer.

Vi ved, at skriftlighed spiller en central rolle for vores eleversuddannelsessucces.

Vi arbejder med skriftlighed i alle fag.

Skolens overordnede progressionsplan for flerfaglige forløb: SSO-progressionsplan 2020
Læs mere her

Pædagogiske fokuspunkter

På Københavns Private Gymnasium udvælger vi løbende nye pædagogiske fokuspunkterfor at udvikle skolen. Vi fokuserer på at skabe et inkluderende undervisningsmiljø, og vi tager udgangspunkt i den enkelte elev for at løfte alle elevers faglige niveau: KPG tilbyder en uddannelse for alle! Den inkluderende tilgang er en del af vores værdigrundlag og er derfor engrundlæggende del af den måde vi arbejder med vores fokuspunkter.  

Pædagogiske fokuspunkter 2020/21
I lyset af Covid-19 har skolen et særligt fokusområde i indeværende år, som er virtuel undervisning. Særligt differentiering i den virtuelle undervisning, så alle elevgrupper og elevtyper inddrages i en undervisningssituation, hvor læreren ikke er fysisk til stede. På denne vil dette fokusområde understøtte tiltag for at bekæmpe fravær.  Københavns Private Gymnasium indledte et samarbejde med Hovedstadens Kristne Gymnasium til en pædagogisk eftermiddag i foråret 2020. Intentionen og tankerne bag samarbejdet med Hovedstadens Kristne Gymnasium skal sikre faglig sparring og har følgende fokusområder i skoleåret 20/21
·      Oversættelse af bedømmelseskriterier i fagene
·      Censurering af opgavebesvarelser til årsprøver/terminsprøver
·      Simulerede eksamenssituationer i mundtlige prøver
·      Udveksletekster til mundtlig eksamen
·      Udveksling af rette skabeloner til bedømmelse af opgavebesvarelser i skriftlige genrer
·      Udveksling omkring forsøg til undervisningen.
·      Fælles fagteammøder
·      Workshop omkring Maple og andre matematikprogrammer 

Pædagogiske fokuspunkter 2019/2020
I 2019/2020 har vi særligt haft fokus på aktionslæring, karrierelæring, elevdemokrati, trivsel, innovation, psykisk sårbarhed og digital dannelse. Læsmere her. 

Pædagogiske fokuspunkter 2018/2019
I 2018/2019 arbejder vi med aktionslæring i samarbejde med Syddansk Universitet. I projektet fastlægger hvert lærerteam fokuspunkter for arbejdet i den enkelte klasse.  

Pædagogiske fokuspunkter 2017/2018
I skoleåret 2017/2018 havde vi fokus på formativ evaluering i forbindelse med implementeringen af gymnasiereform 2017. 

Pædagogiske fokuspunkter 2016/2017
I 2016 og 2017 havde vi fokus på motivation og gymnasiefremmede unge. I januar 2016 startede vi desuden et udviklingsprojekt, hvor lærerne arbejder med kollegial supervision i mindre grupper. I løbet af projektet arbejdede vi med fokus på evaluering, virtuel undervisning, omlagt skriftlighed og undervisningsdifferentiering. 

Pædagogiske fokuspunkter 2014-2016
I skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 havde vi særligt fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling af arbejdet med elevernes skrivekompetencer. I forbindelse med dette arbejde implementerede vi øget brug af skriftlighed i alle fag samt udvikling af lærernes rette strategier i skriftlige elevprodukter.

Evalueringsstrategi

På Københavns Private Gymnasium evaluerer vi både undervisningen i de enkelte fag og den enkelte elevs læring. Evalueringen foregår i de enkelte fag, og evalueringerne drøftes mellem elever, lærere og ledelse:       
·      Klasseteammøde
·      Elevråd
·      PR-møde
·      MUS-samtalemed ledelsen

Evaluering af elevernes læring
Evalueringen af den enkelte elevs læring er en central del af vores undervisning og vores skriftlighedsstrategi. Vi evaluerer både summativt og formativt, men vi har hovedvægt på den formative evaluering. Det vil sige, at vi prioriterer konkret feedback til eleverne i stedet for blot at give karakterer. Eleverne får standpunktskarakterer to gange om året og årskarakter i slutningen af året. Alle elever skal have en formativ evaluering efter de to første karaktergivning er samt inden den sidste karaktergivning. Pointen er, at eleverne skal vide, hvor de ligger i forhold til karakter og fagligt niveau. Desuden skal eleverne to gange i løbet af et skoleår lave en selvevaluering, hvor den enkelte elev evaluerer sig selv og sin lærer. Selvevalueringer er grundlaget for de faglige samtaler i skolens evalueringspraksis.  Derudover evalueres elevernes læring løbende i undervisningen gennem den tætte dialog mellem lærerne og eleverne. Hvert undervisningsforløb afsluttes desuden med en evaluering, som fokuserer på forløbets læringsmål. 

Evaluering af undervisningen
Hvert undervisningsforløb afsluttes med en evaluering af undervisningen. Evalueringen er en del af den løbende dialog mellem elever og lærer. På baggrund af evalueringen tilpasser lærerne undervisningen i det efterfølgende forløb. Derudover har vi fastsat nogle uger i skoleåret, hvor alle lærere iværksætter evaluering i deres fag. De fælles evalueringer bliver drøftet af ledelsen og lærerne, hvorefter der bliver lavet en opfølgningsplan.  Seher oversigten: Evalueringspraksis 20/21 - faglige samtaler 

Vi evaluerer:
o  Lærerens formidling
o  Samarbejdet og studiemiljøet i klassen
o  Læringsmålenes synlighed
o  Det faglige niveau
o  Elevernes indsats
o  Trivslen
o  Undervisningens relevans

Fastholdelsesstrategi

Københavns Private Gymnasium er en lille skole, hvor vi støtter den enkelte elev.
Bådelærere og ledelse har en tæt dialog med eleverne og lægger stor vægt pålærer-elev relationen. 

Fastholdelse er en vigtig prioritet på skolen. Vi har derfor taget følgende tiltag for at styrke fastholdelsen af frafaldstruede elever: Klasserne har fået tildelt en klasseteamkoordinator, hvis største rolle er at sørge for trivsel og god klassekultur. En lærerrepræsentant og ledelsen holder løbende samtaler medelever med højt fravær samt iværksætter eventuelle sanktioner.  

Alle 1.g- og 1. hf-elever får tildelt en mentor via vores mentorordning. Vores mentorer er nuværende 2. års-og 3. årselever, som yder en frivillig indsats gennem mentorarbejdet. Mentorordning med et nyt element af karrierelæring: skolens mentorordning fortsætter med succes.

Eleverne udviser stor tilfredshed ved mentorsammenkomsterne på tværs af årgange og uddannelsestyper, som skaberen fællesskabende værdi for hele skolen og en facilitering af overgangen fragrundskolen til gymnasiet med andre aktører end faglærere.  

De 5 sammenkomster i mentorordningen har i år følgende temaer: 
         1. Sammenkomst: Overgangen fra grundskolen til gymnasiet
         2. Sammenkomst: Studieliv på KPG
         3. Sammenkomst: Studievalg
         4. Sammenkomst: Se på dig selv udefra
         5. Sammenkomst: Eksamen 

I år har mentorordningen inkorporeret et karrierelæringselement i mentorsammenkomsterne, således at refleksionen over uddannelse og senere videregående uddannelse bliver belyst og afklaret hyppigere.  

Vi tilbyder en række talent tilbud. Læs mere om KPG’s talentplejeprogram 20/21 her:
Talentplejeprogram 20/21 

Hver uge har skolen besøg af Matematikcenter, som er en gratis lektiecafé. Caféen hjælper elever og studerende med opgaver og afleveringer i matematik. Vi sørger for en hyggelig stemning med frisk frugt til deltagere i caféen. 

Vi arrangerer sociale arrangementer, fordi det sociale klima er vigtigt for trivsel og fastholdelse.
Skolens elevråd har udfærdiget en trivselspolitik.
Læs om politikken her: Københavns Private Gymnasiums Trivselspolitik

Nøgletal

Efter Studentereksamen vælger de fleste af vores elever at fortsætte med en videregående uddannelse. På hjemmesiden kan du også finde følgende informationer om vores skole: 

Gennemførte uddannelsen
Er i gang med en uddannelse efter endt studentereksamen
Socioøkonomisk reference
Studenternes karakterer 

Vores første årgang af elever blev studenter i august 2014. Informationer om elevernes overgang til uddannelse og beskæftigelse er tilgængelige 27 måneder efter de er blevet færdige. 

Undervisningsmiljøvurdering

På Københavns Private Gymnasium foretager vi løbende undervisningsmiljøvurdering i form af spørgeskemaer på Lectio. Vi lytter til elevernes og de ansattes ris og ros og indfører derefter en handlingsplan, hvis nødvendigt. Nedenstående er eksempler på forbedringer efterfulgt af elevernes svar på spørgeskemaer. Forbedringer i forhold til fællesskab og arbejdsklima På baggrund af evalueringen i skoleåret 2017/2018 har vi opstartet et samarbejde med Projekt Netwerk om at styrke fællesskabet og det gode arbejdsklima på skolen. I dette arbejde sætter vi desuden fokus på anti-mobning og digital dannelse. 

Forbedringer i forhold til IT
Vi har indført IT-support på skolen, således at vi to dage om ugen har en IT-medarbejder tilstede, som elever og ansatte kan henvende sig til. Internettet for eleverne og lærerne er blevet betydeligt forbedret, og der arbejdes stadig for en endnu bedre kapacitet isamarbejde med ATEA.  

Vi har opsat infoskærme på skolen, så eleverne bliver informeret om skemaændringer, kommende aktiviteter og lignende.

G-Suite
I skoleåret 20/21 overgår skolen til G-Suite, som er en pakke med værktøjer, der er designet til at hjælpe undervisere og elever i deres fælles arbejde medlæring og kreativitet.  

Office-pakken Som studerende her på Københavns Private Gymnasium kan du få Office 365 helt gratis. Pakken kan downloades på din computer – både Windows og Mac. 

Det skal du gøre:
1.htpp://office.com
2.Tryk på Login
3.Brugernavn: unilogin@kpgym.dk.onmicrosoft.com.
4. Adgangskode: unilogin 

Henvend dig til IT (i administrationen), hvis det ikke lykkes. 

For at gå til eksamen er det meget vigtigt, at du har word på din computer. Du må ikke anvende docs til eksamen, da docs giver mulighed for at kommunikere med andre. 

Aktionslæring På baggrund af evalueringen i skoleåret 2017/2018 har vi opstartet et projekt, hvor lærerne arbejder med udvikling af forskellige fokuspunkter i klasserne.