Studie og ordensregler

Formål og generelle bestemmelser

Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasialeuddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017, og hviler på skolens bærende værdi; omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet. Reglerne har til formål at skabe de bedste betingelser for, at alle elever kan udvikle almendannelse, viden og kompetencer på et højt niveau. Studie- og ordensreglerne understøtter desuden udviklingen af et trygt studiemiljø, som fremmer demokratisk adfærd og medborgerskab og sikrer respekt og tolerance gennem mangfoldige og inkluderende fællesskaber. Studie- og ordensreglerne omfatter også elevers handlinger og adfærd i fritiden, hvis det skønnes at disse har indflydelse på undervisningsmiljøet. Skolen er forpligtet til at sikre, at alle elever orienteres om reglerne, og eleverne er ansvarlige for at efterleve dem. Eleverne er forpligtede til at følge anvisninger givet af rektor eller dennes stedfortræder.

Samvær og omgangstone

-   Det forventes, at eleverne lever op til almindelige normer for god opførsel og adfærd i det offentlige rum
-   Det påhviler enhver elev at optræde i overensstemmelse med skolens grundlæggende værdier: dvs. at have en adfærd, hvor man udviser     omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet. Derfor er enhver aggressiv, ekskluderende, grænseoverskridende, sexistisk, krænkende og     hensynsløs adfærd uacceptabel og i strid med skolens grundlæggende værdier
-   Mobning af enkeltpersoner eller grupper af personer er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Orden

-  Alle elever er forpligtede til at bidrage til, at skolens fællesarealer holdes pæne og ryddelige, og at skolens inventar; IT/AV-udstyr, møbler, bøger    mm. behandles med omtanke og omhu
-  Alle elever har pligt til at rydde op efter sig på fællesarealer, både inde og ude
-  I klasseværelserne fjernes affald efter hvert modul, og stolene sættes op efter 3. og 4. modul

Digital dannelse 

Skolen ønsker gennem studie- og ordensreglerne at understøtte elevernes digitale dannelse i bred forstand. Det betyder bl.a., at eleverne skal blive i stand til at forholde sig konstruktivt, medskabende og ansvarligt i forhold til brugen af diverse digitale værktøjer, teknologier, platforme mm. 

Heraf følger:
- Eleverne anvender som udgangspunkt forskellige digitale værktøjer i forbindelse med undervisningen, herunder fx til notattagning og diverse   beregningsopgaver mm. Eleverne er dog forpligtede til at følge de anvisninger, som lærerne, teamet eller skolens ledelse fastsætter for brugen af   digitale værktøjer i undervisningssituationen

- Det er ikke tilladt at uploade film, billeder eller lyd af elever eller medarbejdere optaget i undervisningssituationer, uden at de   pågældende har givet skriftligt samtykke. Lærerne kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at der optages film eller billeder i undervisningen

- Optagelser af billeder, lyd eller film fra sociale og faglige aktiviteter må kun uploades på Instagram af skolens SoME-repræsentanter fra hver   klasse. Billeder, lyd eller filmoptagelser som krænker blufærdigheden, den personlige integritet og værdighed, må under ingen omstændigheder   optages og uploades eller på anden vis offentliggøres

- Det er i strid med studie- og ordensregler at lave lukkede eller åbne grupper, fx på Facebook, hvor medarbejdere, enkeltelever eller grupper af elever bliver genstand for omtale, som har karakter af mobning. Herunder bl.a. tvetydig, indforstået eller ironisk omtale

- Hvis en elever eller en gruppe af elever ønsker at klage over en lærer, skal dette ske direkte til skolens ledelse

- Det er ikke tilladt for eleverne at bruge skolens studieadministrative system, LECTIO, til andet end relevant skolefagligt indhold.

Studieaktivitet

 Mødepligt og pligt til aktivdeltagelse.

Skoledagen

o  Skoledagen ligger normalt i tidsrummet 8.45 – 15.35. Derfor må alle elever være indstillede på, at fritidsaktiviteter, erhvervsarbejde mm. ikke finder sted i dette tidsrum. Visse undervisningsaktiviteter kan i særlige tilfælde foregå udenfor dette tidsrum. I de tilfælde er eleverne forpligtede til at tilpasse deres fritidsaktiviteter, erhvervsarbejde mm. Efter undervisningsaktiviteterne. Ved undervisning udenfor tidsrummet 8.20 – 15.35 har skolen pligt til at meddele dette til eleverne i god tid, dog senest en måned før
o  Der er mødepligt til al undervisning. Alt fravær, uanset årsag, registreres vedmodulets begyndelse i skolens studieadministrative system, LECTIO
o  Hvis en elev kommer for sent til undervisningen eller går før tiden, får eleven fravær for hele modulet
o  Skolen monitorerer elevernes fravær og godskriver fravær og træffer beslutning om tiltag og eventuelle sanktioner mhp. at nedbringe fraværet og tilskynde eleven til at ændre adfærd
o  Sanktioner og øvrige initiativer iværksættes på baggrund af konkrete og individuelle vurderinger
o  Ved sygdom er eleven forpligtet til at notere sygdom som fraværsårsag i LECTIO
o  Ved længerevarende sygdom kan skolen anmode om, at eleven fremviser en lægerklæring som dokumentation for fraværet. Udgiften til lægeerklæring afholdes normalt af eleven selv.

Undervisningen

o  Eleverne er forpligtede til at deltage aktivt i de forskellige undervisningsaktiviteter, klasseundervisning, ekskursioner, studierejser, virtuel undervisning, gruppearbejde, særligt tilrettelagte undervisningsforløb (korte og lange kurser fra 130-timerspuljen), terminsprøver, eksaminer mm.
o  Eleverne er forpligtede til løbende at tjekke beskeder i LECTIO, herunder lektier og evt. skemaændringer
o  Som hovedregel skal lektier lægges i LECTIO senest kl. 17 hverdagen før næstelektion i det pågældende fag

Sanktioner

Pædagogisk tilrettevisning:
En alvorlig samtale med vicerektor

Mundtlig advarsel:
En alvorlig samtale med vicerektor og det noteres, at der er givet en advarsel

Skriftlig advarsel:
Advarslen sendes til eleven og dennes forældre (hvis elever er undergivet forældre-myndighed)

Udelukkelse fra konkrete aktiviteter og arrangementer.

Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår.

Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.

Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende elev på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

Bortvisning (udskrivning).

Fratagelse af SU ved studieinaktivitet, indtil uddannelsesstedet erklærer eleven studieaktiv igen.

Tilmeld en besøgsdag