KPG's Elevråd

Elevmedbestemmelse

På Københavns Private Gymnasium lægger vi vægt på at eleverne harmedbestemmelse i forhold til deres skoleliv. Vi ønsker desuden at danne elevernetil at kunne deltage i demokratiske processer generelt.

Derfor har vi et formelt elevråd, der består af 2 elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. Den repræsentative elevgruppe er med til at stille spørgsmål og diskutere på vegne af alle elever og føre samtaler eller holde møder med ledelsen.

Elevrådet engagerer sig i skolelivet og elevernes rettigheder og vilkår.

Elevrådets sammensætning

Elevrådet sammensættes ved det årlige valg i august. Når alle klasser har valgt to repræsentanter, konstituerer elevrådet sig på skoleårets første møde i august. Hvis der er flere kandidater som stiller op til posten som forperson, vil der blive afholdt et kampvalg, hvor hver kandidat præsenterer sine mærkesager.

Møder i elevrådet

Der afholdes et elevrådsmøde om måneden, og elevrådet orienterer om sit arbejde på den månedlige fællessamling for hele skolen. Formandskabet mødes med ledelsen cirka 1 gang om måneden og inviteres til bestyrelsesmøderne sammen med elevrådets bestyrelsesrepræsentant. Derudover mødes hele elevrådet med rektor eller vicerektor 1-2 gange om året. Skoleåret afsluttes med et oplæg af elevrådsforpersonen om elevrådets arbejde for lærergruppen.

Trivselspolitik

Elevrådet har i samarbejde med en repræsentant fra lærergruppen, ledelsen og Københavns Kommunes Center for Sundhed udarbejdet en trivselspolitik med fokus på fremme af social og faglig trivsel. Som en del af trivselspolitikken har elevrådet i samarbejde med skolens ledelse og lærere indført:

·        Frivilligdag, hvor alle elever udførersamfundstjeneste
·        Fredagscafée
·        Fællesarrangementer med foredrag
·        Fælles udflugt sidste skoledag
·        Medbestemmelse ved nyanskaffelser til et bæredygtigt          undervisningsmiljø.
·        Fast drøftelse af undervisningsevalueringer med forslag til          forbedringer, som kan understøtte samarbejdet mellem ledelse,          lærere og elever.

Se elevrådets samlede trivselspolitik her: https://kpgym.dk/trivselspolitik/

Elevrådets vedtægter

I skoleåret 2019/2020 har elevrådet arbejdet med færdiggørelse afelevrådets formelle vedtægter.
Elevrådet har været i en proces, hvor fordele og ulemper ved forskellige modeller er blevet drøftet.
Vedtægterne blev endeligt vedtaget den 27/4 2020. Når de er blevet godkendt af skolens elever ved en fællessamling, vil de formelt træde i kraft. Styrkelse af elevdemokratiet er et indsats område i skoleåret 2019/2020 er styrkelse af elevrådet et af vores indsatsområder.

Vi arbejder med følgende mål:
·      Elevrådet skal formaliseres yderligere.

·      At realisere elevrådets idéer til konkrete tiltag for at øge den sociale og        faglige trivsel på skolen.

·      At gøre elevrådets arbejde og indflydelse på skolen tydelig.

·      At både elevrådsrepræsentant og suppleant deltager i møderne for at        styrke og implementere elevrådets arbejde.

·      Elevrådsformanden skal deltage i ledelsesmøder hver måned.

·      Rektor/vicerektor mødes med elevrådet 1 gang hvert halvår.

·      I slutningen af skoleåret rapporterer elevrådsmanden elevrådets        arbejde for lærerne for at give elevrådets arbejde mere tyngde.

Vedtægter

Se elevrådets vedtægter her.

Referater

Referater fra elevrådet 2019/2020
Referat fra elevrådsmøde 4/9 2019
Referat fra elevrådsmøde 2/10 2019
Referat fra elevrådsmøde 6/11 2019
Referat fra elevrådsmøde 5/12 2019
Referat fra elevrådsmøde 15/1 2020
Referat fra elevrådsmøde 5/2 2020
Referat fra elevrådsmøde 27/4 2020
Referat fra elevrådsmøde 6/5 2020
Referat fra elevrådsmøde 11/6 2020
Referat fra elevrådsmøde 20/8 2020
Referat fra elevrådsmøde 14/9 2020
Referat fra elevrådsmøde 3/11 2020
Referat fra elevrådsmøde 19/6 2020
Referat fra elevrådsmøde 16/12 2020
Referat fra elevrådsmøde