Eksamen og årsprøver

I almeneksamensbekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen findes oplysninger om eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse og klageregler.

Læs mereher.

5) Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive
En eksaminand der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt. 

6) Sprog
Prøven kan aflægges på dansk, svensk eller norsk. 

7) Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp
En eksaminand der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven. Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. 

8) Klageprocedure og klagefrister
Klager over eksamen skal være begrundede og indgives skriftligt senest to uger efter bedømmelsen af eksamen. Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.


Man kan få mere information om procedurer for klager i Bekendtgørelsen af lov om Gymnasiale Uddannelser af 2017 kapitel 11.  Læs mere om
retningslinjer til eksamen i forhold til eksamen 20(21)
Eksamensregler

1) Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde
Hvis du er forhindret i at gennemføre eksamen på grund af sygdom eller andre grunde, skal du STRAKS ringe til 39183919, og så snart du kan, få en lægeerklæring på din sygdom. Herefter vil rektor beslutte, hvad der skal ske. Normalt gennemføres eksamen så i sygeeksamensperioden (for sommereksamen i august måned og for vintereksamen i juni måned). 

2) Anvendelse af hjælpemidler
Anvendelse af hjælpemidler til prøverne er forskellige fra prøve til prøve. Skolen informerer før hver prøve om, hvilke hjælpemidler, der er tilladte. 

3) Hvornår en prøve er begyndt

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøve spørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse. 

4) Lydoptagelse
Eksaminanden kan efter orientering af eksaminator og censor foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve.