• Lærerne sikrer, at elevernes eventuelle fravær registreres i Lectio den dag undervisningen afholdes eller de skriftlige opgaver skal afleveres.
 • Elever, der på grund af sygdom ikke kan deltage i undervisningen eller aflevere skriftlige opgaver skal angive fraværsårsagen i Lectio senest to døgn efter fraværet. Kan dette ikke lade sig gøre, kontaktes skolen inden for samme tidsrum på telefonnummer   39 18 39 19.
 • Eleverne skal jævnligt kontrollere fraværsregistreringen i Lectio. Eleven kan inden for en uge gøre indsigelse overfor en fraværsregistrering til den lærer, der har foretaget registreringen.
 • Normalt gælder registreringen for et år ad gangen.
 • Når en elevs fravær eller manglende aflevering af skriftlige opgaver på grund af sygdom og andet i et fag når et niveau, der giver anledning til bekymring om elevens udbytte af undervisningen, gives normalt en mundtlig advarsel. Fortsætter fraværet eller den manglende aflevering af skriftlige opgaver i en periode på en måned herefter, får eleven en skriftlig advarsel.

Al fravær fra undervisningen registreres og medtælles. Hvis man kommer for sent til et modul, medfører det 100 % fravær for modulet. 

”Lovligt fravær” eksisterer ikke, med mindre skolen beder dig deltage i en aktivitet. I så fald registreres du som fraværende af lærerne, men ledelsen godskriver fraværet, så det ikke medregnes i optælling af fraværet. Den eneste måde, hvorpå man kan få godskrevet sit fravær, er således, hvis det er skolen, der er skyld i elevens fravær.

 

Fysisk fravær

 • På Lectio kan eleven selv følge med i fraværsregisteringen, og eleven har selv ansvar for at påpege eventuelle fejl i registreringen ved henvendelse til faglæreren eller kontoret.
 • Alle elever har pligt til at angive årsag til fravær i Lectio.
 • Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde. Længerevarende fritagelse fra idrætsundervisningen kræver en udtalelse fra en specialist.
 • Planlagt fravær (fx session, borgerligt ombud og lignende) meddeles kontoret i god tid.
 • Læreren registrerer fravær i starten af modulet og giver 100 % fravær til de elever, som ikke er mødt.

 

Optællingsdage

Der er 6 optællingsdage på et skoleår:

 • 1. Ultimo september
 • 2. Ultimo oktober
 • 3. Ultimo november
 • 4. Primo januar
 • 5. Primo marts
 • 6. Medio april

På de respektive optællingsdage udsendes advarsler, indstilling til eksamen i afsluttende fag, fratagelse af SU og udmeldelse eller miste retten til at gå til eksamen i et eller flere fag.

For 1.- og 2.g-elever opgøres fraværet også ved den sidste skoledag før eksamensperioden.

 

Fraværsgrænse

 • Når en elev overskrider en grænse på 10 % fravær for perioden udsendes advarsler med opfølgende samtaler med den pædagogiske leder. Hvis fraværet fortsætter vil yderligere sanktioner falde (jf. optællingsdagene).

 

Skriftligt fravær

 • Ved skoleårets start opretter klassernes/holdenes lærere opgaverne i Lectio og anfører omfanget af fordybelsestid og afleveringsfrist. Som hovedregel afleverer eleverne opgaverne elektronisk via Lectio til den fastsatte afleveringsfrist.
 • En lærer og en elev kan aftale en anden afleveringsfrist, hvis årsagen er rimelig, og hvis eleven henvender sig i god tid. Læreren noterer i disse tilfælde aftalen i elevnoten i Lectio.
 • Når en elev afleverer en opgave, underretter eleven læreren skriftligt via lectio, hvorefter læreren registrerer opgaven i Lectio som ”afleveret 0% fravær”, uanset om opgaven er afleveret for sent. Eleven kan dog ikke forvente at få feedback på en for sent afleveret opgave.

 

Snyd og plagiat

 • En kopieret eller downloadet opgave får karakteren -3.
 • Efter snyd har læreren ret til at kræve de efterfølgende opgaver skrevet i hånden.

 

Advarsler og sanktioner

Hvis du har for stort fravær fra undervisningen og/eller forsømmelser med de skriftlige afleveringer, vil du få en mundtlig tilrettevisning af den pædagogiske leder med henblik på at ændre din adfærd. Hvis dit fravær fortsat stiger, medfører det flere sanktioner, der afpasses efter, hvor meget du har forsømt. Du kan som følge af manglende deltagelse i undervisningen og/eller skriftlige forsømmelser erklæres studieinaktiv og kan som sådan miste retten til at modtage SU. Rektor har desuden ret til fx at udelukke forsømmelige elever fra konkrete arrangementer og aktiviteter eller fra undervisningen. Rektor kan også beslutte, at en forsømmelig elev skal op til eksamen i alle fag det pågældende år, og i særligt graverende tilfælde kan eleven bortvises.

Når du er fraværende skal du meddele årsag via Lectios fraværsfunktion, så skolen kan vurdere, om du passer din uddannelse. Ved længerevarende sygdom skal du aflevere en lægeerklæring (som du eller dine forældre selv skal betale) på kontoret.

 

Nedsættelse af elevbetaling

 • Hvis en elev har under 2 % almindeligt og skriftligt fravær fra august til april måned, vil eleven få nedsat elevbetaling i maj og juni måned med 500 kr. pr. måned.