Studie- og ordensregler

I medfør af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser fastsættes følgende:

 1. Eleverne har pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer:
 • Fremmøde til tiden til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer.
 • Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat.
 • Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 • Deltagelse i ekskursioner mv.
 • Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 • Forberede sig til undervisningen i henhold til de instruktioner læreren giver i Lectio.

 

 1. Fraværsregistrering:
 • Lærerne sikrer, at elevernes eventuelle fravær registreres i Lectio den dag undervisningen afholdes eller de skriftlige skal afleveres.
 • Elever, der på grund af sygdom ikke kan deltage i undervisningen/aflevere skriftlige opgaver angiver fraværsårsagen i Lectio senest to døgn efter fraværet. Kan dette ikke lade sig gøre, kontaktes skolen inden for samme tidsrum på telefonnummer 39 18 39 19.
 • Eleverne kontrollerer jævnligt fraværsregistreringen i Lectio. Eleven kan inden for en uge gøre indsigelse overfor en fraværsregistrering til den lærer, der har foretaget registreringen.
 • Normalt gælder registreringen for et år ad gangen.

 

 1. Når en elevs fravær/manglende aflevering af skriftlige opgaver på grund af sygdom og andet i et fag når et niveau, der giver anledning til bekymring om elevens udbytte af undervisningen, gives normalt en mundtlig advarsel. Fortsætter fraværet/den manglende aflevering af skriftlige opgaver i en periode på en måned herefter gives en skriftlig advarsel.

 

 1. Afleverede skriftlige opgaver skal være udarbejdet af eleven selv evt. i samarbejde med en arbejdsgruppe. Det skal fremgå af lærerens instruktioner om en opgave er individuel eller en gruppeopgave.

 

 1. Elever skal opføre sig ordentligt.

 

 1. Skolens bøger og øvrige ejendele skal behandles med forsigtighed. Bortkomne bøger og øvrige ejendele skal erstattes.

 

 1. Rusmidler: På skolen er det ikke tilladt at nyde alkohol eller være beruset i undervisningstiden. Det er helt forbudt at ryge på skolens matrikel.

 

8. Sanktioner:

 • Pædagogisk tilrettevisning: En alvorlig samtale med rektor/vicerektor
 • Mundtlig advarsel: En alvorlig samtale med rektor og det noteres, at der er givet en advarsel
 • Skriftlig advarsel: Advarslen sendes til eleven og dennes forældre (hvis elever er undergivet forældremyndighed)
 • Udelukkelse fra konkrete aktiviteter og arrangementer
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår
 • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning (udskrivning).