Elev ABC

Kære Gymnasieelev!

 

Denne online Elev-ABC skulle gerne hjælpe dig igennem den første tid og vil sikkert være god at slå op i igennem hele din gymnasietid.

Hvis du er i tvivl om noget og ikke kan finde svaret i elev-ABC’en, er du altid velkommen til at henvende dig på skolens kontor.

 

Hasan Ademovski

Rektor

Elev – ABC
Hvor finder man informationer?

Vi lægger vægt på, at du er så godt informeret som muligt. Her er et overblik over, hvor man finder informationer:

1.     Denne elev-ABC giver dig praktiske og præcise informationer om dagligdagen på skolen ved hånden.

2.     På skolens hjemmeside er alle generelle informationer og en nyhedsoversigt, der løbende opdateres med nyheder af almen interesse. Her kan dine forældre også finde relevante informationer under ikonet ”Til forældre”.

3.     Fra hjemmesiden er der via link adgang til skemaprogrammet ’Lectio’, hvor du kan finde skema- og lektieoplysninger samt beskeder om interne nyheder. Du kan også se dit eventuelle fravær. Slå op hver dag. Du får et personligt log-in.

Åbningstider
Du kan komme ind på skolen fra klokken 8.30, og skolen lukker klokken 17.00. Der bliver automatisk låst af, men pavillonen/studiecafeen vil stadig kunne benyttes efter aftale.
Adresseændringer
Hvis du flytter til en ny adresse, er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt meddeler det til kontoret, så skolen kan kontakte dig, hvis der er brug for det.
Aflevering af skriftlige opgaver

Du skal aflevere opgaver på det tidspunkt, der er aftalt. Afleveringsfristen for den enkelte skriftlige opgave lægges i studieplanen på Lectio. Hvis en opgave ikke afleveres til tiden, skal du aftale en ny afleveringsdato med din lærer.

Hvis en opgave afleveres for sent, får man automatisk 100% fravær for den aflevering i Lectio. Fraværet reduceres til 50 %, når man efterfølgende afleverer opgaven, hvis læreren kan godkende det som en aflevering.

Hvis du har været syg eller fraværende af anden grund, på det tidspunkt en opgave skulle afleveres, så kontakt din lærer og få en aftale med ham/hende.

Alkohol/rusmidler
Enhver form for brug af alkohol og andre rusmidler på skolen er strengt forbudt. Man må ikke møde op på skolen, hvis man er beruset. Overtrædelse medfører bortvisning.
Årsprøver

Der holdes skriftlige og mundtlige årsprøver for gymnasieeleverne i 1. og 2.g, og disse ligger i sidste del af skoleåret. Skolen planlægger årsprøverne ud fra det, der er muligt og nødvendigt, efter at de egentlige eksaminer er meldt ud fra ministeriet.

Årsprøverne er en værdifuld prøve i at gå til skriftlig eksamen. Det er her, du lærer, hvordan skriftlig eksamen fungerer for dig, fx hvor mange læremidler, du kan nå at bruge under prøven.

Der er mødepligt til årsprøver, og man kan ikke rykke op på næste klassetrin, hvis man mangler en årsprøve.

Bestyrelse for Københavns Private Gymnasium
Københavns Private Gymnasium er en statslig, selvejende institution, hvis øverste myndighed er en bestyrelse. Formanden er Engin Mor fra det lokale erhvervsliv. På skolens hjemmeside findes også oversigt med den øvrige bestyrelse.
Buskort/hypercard til bus og tog

Som elev på Københavns Private Gymnasium kan du søge om at få rabat på den daglige transport til skolen. Du skal gå ind på hjemmesiden www.hypercard.dk for at søge via et selvbetjeningssystem. Du skal være studieaktiv for at du kan få rabat. Det er skolen der afgør, om du er studieaktiv.

Du er tidligst berettiget fra den dag, du taster din ansøgning i selvbetjeningssystemet. Du må regne med op til to ugers sagsbehandlingstid fra du har tastet din ansøgning, til du modtager en godkendelse. Herefter må du regne med en vis leveringstid, før du får dit hypercard fra trafikselskabet. Det er derfor vigtigt, at du søger i god tid, så du når at få dit hypercard før skolen starter.

Bøger og bogaflevering
De bøger, du skal bruge i undervisningen, udleveres af dine lærere, og du skal kvittere med din underskrift, hver gang du modtager en bog. Hvis du er syg den dag, klassen får en bog udleveret, skal du selv afhente bogen og kvittere for den på kontoret. Husk at skrive navn og klasse i dine bøger. Så snart du ved hvilke fag, du skal til eksamen i, skal du aflevere bøger i de fag du ikke skal op i. Hver gang du har været til eksamen i et fag, skal du aflevere bøgerne fra faget samme dag eller hurtigst muligt herefter. Dette gælder eksamensfag, men ikke årsprøvefag, da du jo næste skoleår skal fortsætte med de fag, du er til årsprøve i. Følg med på Lectio!
Computere/it-udstyr

Skolen ønsker at gøre elever opmærksom på, at al aktivitet på gymnasiets netværk automatisk bliver overvåget og logget.

Du må meget gerne bruge egen computer i timerne, men sørg for at have et godt batteri, da der kun i begrænset grad findes el-stik. Skolen stræber i høj grad efter, at der er mulighed for el stik til alle elever men af praktiske årsager, er det altid godt, at man oplader hjemmefra. For din egen skyld, må du kun anvende din computer til undervisning i undervisningen. Altså er det ikke hensigtsmæssigt, at anvende computeren til, alt muligt andet.  I tilfælde af at elever gentagne gange overtræder denne regel, kan man blive udelukket fra skolens netværk, og i gentagelsestilfælde vil sagen blive overdraget til rektor, som vurderer, hvilken sanktion der evt. skal iværksættes.

Computer under eksamen

Ved eksamen er det i gymnasiet tilladt at bruge computer i alle fag, hvis du ønsker det. Du skal selv medbringe computer.

Hvis du ønsker at benytte computer til eksamen i et eller flere fag, er det hensigtsmæssigt også at gøre det ved terminsprøverne i de pågældende fag.

Ved delprøver uden hjælpemidler i matematik, engelsk og musik er det ikke tilladt at bruge computer. Der orienteres i øvrigt i god tid om reglerne for brug af computer ved eksamen. Vedrørende sygdom ved eksamen: se Sygemelding.

Dimission
I skoleåret 2017/2018 holder vi dimission fredag den 29. juni, hvor afgangseleverne får udleveret deres eksamensbeviser under festlige former. Forældre og søskende er velkomne til en dag med musik, fejring og glæde over vores dimittender.
Eksamen

Afsluttende prøver til studentereksamen, der afholdes i maj-juni, omfatter dels skriftlige, dels mundtlige prøver, der aflægges ved udgangen af det skoleår, hvor undervisningen i fagene afsluttes.

Studentereksamen omfatter for hver elev i alt 8 prøver over de tre år + et studieretningsprojekt, der skrives i 3.g.

Man kommer op, i reglen skriftligt (undtagen i historie) og desuden muligvis mundtligt i alle sine A-niveaufag, og prøven i almen studieforberedelse er obligatorisk (består af udarbejdelse af en synopsis samt en mundtlig prøve med udgangspunkt i denne).

Hvis en elev ikke har engelsk A eller matematik A, kan vedkommende skulle aflægge skriftlig prøve i faget/fagene på B-niveau.

Opgaver til skriftlige prøver til studentereksamen stilles af Undervisningsministeriet, og de er fælles for samtlige elever i landet, der skal til studentereksamen i det pågældende fag det år. Det er ligeledes Undervisningsministeriet, der fastsætter, hvilke fag den enkelte elev skal til eksamen i.

De karakterer, man får til eksamen, overføres til eksamensbevisets prøvekarakterkolonne. På beviset findes også en årskarakterkolonne, og eksamensresultatet beregnes som et vægtet gennemsnit af samtlige karakterer på beviset. Fag på A-niveau samt studieretningsprojektet indgår med vægten 2, fag på B-niveau og almen studieforberedelse med vægten 1½ og fag på c-niveau med vægten 1. Intet fag kan vægtes med mere end 2, så hvis der er flere karakterer, deles vægten ligeligt mellem dem. Det betyder fx, at et A-niveaufag som dansk, der indgår med både en mundtlig og en skriftlig karakter, ikke vægtes yderligere.

For at bestå eksamen kræves, at det vægtede gennemsnit af de medtællende karakterer er mindst 02.

Her kan du læse mere om, hvordan man udregner sit karaktergennemsnit.

Ekskursioner, studierejser og udvekslingsrejser

Det er vigtigt en gang imellem at flytte undervisningen ud af klasselokalerne og ud i ”virkeligheden”, så der arrangeres både kortere og længere ekskursioner i gymnasiet.

Alle 1.g-klasser skal deltage i en tur koblet op på naturvidenskabeligt grundforløb, også kaldt introtur, og alle 2.g’ere skal deltage i en rejse i deres studieretningsfag, også kaldt studieretningstur (I skoleåret 2016/2017 skal både 2.g’ere og 3.g’ere på studieretningsrejse, men fremover placeres rejsen altid i 2.g).

En studietur varer normalt 5-6 dage. Rejserne betales via skolepengene, men eleverne skal selv betale nogle måltider og egne lommepenge på hver rejse. Afvigelser informeres man særligt om.

Der er som udgangspunkt mødepligt til ekskursioner. Der arrangeres alternativ undervisning til elever, der ikke deltager; de må regne med at skulle lave en større indsats for at lære det samme på skolen, som de rejsende lærer på turen.

Som deltager i rejser med Københavns Private Gymnasium er man forpligtet på at overholde både de almindelige regler, der gælder for god opførsel og de forskrifter, som lærerne stiller op. Vi opholder os som gæster i et andet land og må derfor indrette os efter de normer og omgangsformer, som er gældende der. Det indskærpes især, at:

·        der er mødepligt til de aftalte programpunkter.

·        alle elever skal overnatte på den angivne adresse.

·        der skal være absolut ro på hotellerne.

·        ingen elever færdes alene – altid mindst to og to!

Overtrædelse af disse regler kan medføre, at den pågældende sendes hjem for egen regning.

Elev-coach
Skolen har ansat nogle elev-coaches som studerer på videregående uddannelser. Vores elev-coaches hjælper elever med studieteknik og motivation i forhold til uddannelse. De arrangerer også sociale aktiviteter for eleverne.
Elevråd
I elevrådet sidder en repræsentant fra hver klasse, og det har mulighed for at diskutere og tage stilling til alle sager, som vedrører eleverne generelt for derefter at kunne videregive elevernes samlede holdninger og standpunkter til skolens bestyrelse, som tager disse med i deres overvejelser. I elevrådet lægges vægt på at holde alle elever oplyst om arbejdet i elevrådet. Elevrådet bestræber sig på at holde møde en gang om måneden.
Evaluering

Vi evaluerer både selve undervisningen og den enkelte elevs faglige standpunkt. Mindst en gang om året evaluerer eleverne den enkelte lærer. Derudover evaluerer lærere og elever løbende undervisningen i de forskellige fag. Vi vil meget gerne høre elevernes meninger om undervisningen, så vi løbende kan justere undervisningen og opnå mest mulig læring for alle elever.

Evalueringen af elevernes faglige standpunkt foregår gennem karaktergivning og en løbende dialog mellem elever og lærere.

FERIEPLAN 2017/2018

Ferieplan 2017/2018

Første skoledag efter sommerferien: Mandag den 14/8 2017
Undervisningsfri Fredagn den 1/9 2017
Efterårsferie 2017 Uge 42
Juleferie 2017 Uge 42
Vinterferie 2018 Uge 7
Påskeferie 2018 Mandag den 26/3 – mandag den 2/4
Store Bededag 2018 Fredag den 27/4
Kr. Himmelfart 2018 Fredag den 12/5
Pinse 2018 Mandag den 21/5

Sidste skoledag (1.g og 2.g) 2018

og sidste mulige eksamensdato

Onsdag den 27/6

Dimission 2018 Fredag den 29/6
Forsikring
Skolen har ingen ansvars- / tyveriforsikring for eleverne.
Forældrekonsultation for 1.g-klasserne

I løbet af november måned indkaldes du og dine forældrene til forældremøde og – konsultation.

I god tid inden mødet får du brev med hjem til dine forældre om arrangementet, så de kan melde sig til konsultation.

Hver klasselærer mødes med én elevs forældre ad gangen. Forældrene skal på forhånd, når de melder sig til, bede klasselæreren om at indhente informationer fra de af elevens faglærere, forældrene gerne vil høre fra.

Forsømmelser
Der er mødepligt i gymnasiet. Det betyder, at du har pligt til at følge undervisningen og til at aflevere de skriftlige opgaver, der forlanges, til den aftalte tid. Du har herudover som gymnasieelev også pligt til at deltage i terminsprøver og lignende samt i ekskursioner.
Fravær

Al fravær fra undervisningen registreres og med tælles. Kommer man for sent til et modul, medfører det 50 % fravær. Hvis man er fraværende mere end halvdelen af modulet, medfører det 100 % fravær. ”Lovligt fravær” eksisterer ikke, med mindre skolen beder dig deltage i en eller anden aktivitet. I så fald registreres du som fraværende af lærerne, men ledelsen godskriver fraværet, så det ikke medregnes i optælling af fraværet. Den eneste måde, hvorpå man kan få godskrevet sit fravær er således, hvis det er skolen, der er skyld i elevens fravær.

De generelle fraværsprocenter er for almindeligt fravær, at 8 % udløser first warning og at 14 % udløser final warning. Hvis fraværet overstiger 14 % tages der individuelle vurderinger med forskellige konsekvenser, såsom at tage året om, miste retten til SU eller blive bortvist fra skolen.

Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver

Hvis du er syg eller fraværende en dag, hvor der skal afleveres en skriftlig opgave, så tag kontakt til din lærer (pr. e-mail/Lectio). Forsømmelighed med skriftlige opgaver tæller på samme måde som fravær fra undervisningen.

Advarsler og sanktioner

Hvis du har for stort fravær fra undervisningen og/eller forsømmelser med de skriftlige afleveringer, vil du få en mundtlig tilrettevisning af rektor med henblik på, at du skal ændre din adfærd. Acceptabelt fravær er under 8 % Hvis dit fravær fortsat stiger, medfører det flere sanktioner, der afpasses efter, hvor meget du har forsømt. Du kan som følge af manglende deltagelse i undervisningen og/eller skriftlige forsømmelser erklæres studieinaktiv og kan som sådan miste retten til at modtage SU. Rektor har desuden ret til fx at udelukke forsømmelige elever fra konkrete arrangementer og aktiviteter eller fra undervisningen (hvilket medfører mere fravær). Rektor kan også beslutte, at en forsømmelig elev skal op til eksamen i alle fag det pågældende år, og i særligt graverende tilfælde kan eleven bortvises.

Når du er fraværende skal du meddele årsag via Lectios fraværs funktion, så skolen kan vurdere, om du passer din uddannelse. Ved længerevarende sygdom skal du aflevere en lægeerklæring (som du eller dine forældre selv skal betale) på kontoret.

Fremmedsprog
Det er normalt ikke muligt at skifte 2. fremmedsprog, medmindre at man opnår dispensation til skift af 2. fremmedsprog. Begrundelsen herfor skal indgives skriftligt til sekretariatet.
Første skoledag
Første skoledag i 2017 er mandag den 14. august. Vi lægger her på skolen vægt på, at de nye elever får en god modtagelse. 1.g og 1.hf starter første skoledag i vores Study Hall, hvor rektor byder alle velkommen. I går derefter med jeres klasselærer til det lokale, I har fået anvist. Resten af dagen er planlagt og gennemføres af klassens lærerteam. Et fast punkt på programmet er fotografering af de nye elever både enkeltvis og klassevis.
Gennemførselsvejleder

Skolens gennemførsejsvelleder er Mohammad Ajine. Hans opgave er at forsøge at hjælpe dig med at komme igennem gymnasiet med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Han kan hjælpe dig med mange spørgsmål og forhold omkring skolen og med sociale og personlige problemer. Din trivsel er afgørende for et godt uddannelsesforløb. Gennemførselsvedlejeren har også et netværk af hjælpemuligheder uden for skolen at trække på.

Du er altid velkommen til at kontakte vores gennemførsejsvelleder. Husk at samtaler med gennemførselsvedlejeren skal ske uden for undervisningstiden.

Glemte sager
Alle fundne genstande som tøj, ure, smykker, nøgler og punge afleveres til receptionen, så det er også der, du skal henvende dig, hvis du har mistet noget.
Kalender

Lectio kan du se en månedlig oversigt over de små og store begivenheder, der finder sted uden for undervisningen (ferier, karaktergivning, prøver, fællestimer, arrangementer osv.). Den står under månedskalender. Her har du mulighed for at få et overblik over, hvornår der sker noget vigtigt over en længere periode.

De ændringer, der ikke er planlagt i forvejen, kan du finde under dagsændringer og ugeændringer. Du har pligt til at se på disse hver dag, da det fx er her, du kan se, om dine lærere er syge eller fraværende, og om der er andre ændringer i skemaet. Se også eget skema for daglige ændringer. Der kan være ændringer fra dag til dag, som betyder, at dit skema ændres. Du har mødepligt til al undervisning, også undervisning, der flyttes med kort varsel.

Lectio fungerer desuden som en planlægnings kalender, hvor du kan se, hvad der undervises i hvornår, og hvornår du skal aflevere skriftlige opgaver. Og når du skal til eksamen, kan du se i Lectio, hvad du skal til eksamen i.

Karakterer og karaktergivning

I gymnasiet gives der standpunktskarakterer to gange om året: første gang i november og anden gang i februar- marts, og i maj gives der årskarakterer. Man kan se sine egne karakterer i Lectio, når man er logget på.

I forbindelse med karaktergivningen laver hver elev og lærerne sammen en evaluering af elevens arbejde.

Evalueringen laves efter de to første karaktergivninger samt før afgivelsen af årskarakteren. Pointen med evalueringerne er at den eneklte elev får indblik i sit faglige niveau og får hjælp til hvordan dette kan forbedres.

Standpunktskaraktererne gives den 20. november og den 26. februar.

Klager
Alle lærerne vil meget gerne høre hvad vi kan gøre bedre eller hvis der er noget, som en elev ikke føler er i orden. Hvis en elev er utilfreds med noget i undervisningen, skal eleven først tage en samtale med den pågældende lærer. Hvis eleven stadig føler, at han eller hun ikke er blevet hørt, kan eleven tale med sin gennemførelsesvejleder inden for hendes kontortid. Hvis eleven stadig ønsker at gå videre med sin klage, skal klagen indleveres skriftligt til sekretariatet.
Klasseskift
Det er normalt ikke muligt at skifte klasse efter grundforløbet, medmindre at man opnår dispensation til et klasseskift. Begrundelsen herfor skal indgives skriftligt til sekretariatet.
Kunstneriske fag
Det er normalt ikke muligt at skifte kunstnerisk fag, medmindre at man opnår dispensation til skift af kunstnerisk fag. Begrundelsen herfor skal indgives skriftligt til sekretariatet.
Mobiltelefoner
Det er selvfølgeligt, at du ikke må bruge din mobiltelefon i timerne. I timerne skal de placeres i mobilholderen, som findes i hvert klasselokale.  Alle telefoner skal være slukket eller lydløse. Ved terminsprøver og eksamen skal du aflevere din mobiltelefon, inden prøven starter, og kan få den igen, når du forlader prøven eller eksamen. Du skal sørge for at have navn på telefonen eller pakke den ind, så du kan genkende den blandt mange andre.
Mobning
Skolen accepterer ingen form for mobning, så vi griber ind, hvis vi bliver opmærksomme på, at det finder sted. Vi har udarbejdet en plan for, hvordan vi vil reagere, hvis vi får mistanke eller information om, at én eller flere elever bliver mobbet. Vi vil derfor opfordre dig til at reagere, hvis du bliver udsat for mobning eller er vidne til, at en kammerat udsættes for mobning. Henvend dig til en lærer, du er tryg ved, eller til rektor.
Moduler

På gymnasiet bliver eleverne ikke husket på mødetiderne og pausernes starts- og sluttidspunkt.  Elever og lærere er selv ansvarlige for at overholde tiderne:

1. modul 8.45-10.15
2. modul 10.25-11.55
3. modul 12.25-13.55
4. modul 14.05-15.35

Skolen lukker klokken 17.00 og låser automatisk af, men pavillonen/studiecafeen vil stadig kunne benyttes efter aftale.

Opgradering/nedgradering af et fag

I løbet af 2.g gives alle elever mulighed for at vælge et nyt eller opgradere et fag til næste skoleår. Dette er kun muligt inden for den fastsatte tidsrum. Deadline bliver meldt ud via lectio.

Ved opgradering efter deadline skal man ansøge skriftligt om en speciel  dispensation. Den skriftlige ansøgning afleveres til sekretariatet. Der gøres opmærksom på, at det er vanskeligt at opnå denne, samt at ens faglighed skal ligge på et hensigtsmæssigt niveau.

Orden og oprydning på skolen
Når du forlader et undervisningslokale, skal du sætte stolen op under bordet og rydde din plads for affald. Man rydder op efter sig selv indendørs og udendørs og lægger affald i skraldespande.
Ordensregler

Ordensreglerne her på skolen kan formuleres kort: Vi forudsætter, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god orden og samvær, så det er en selvfølge, at man rydder op efter sig selv, at man møder til tiden, at man holder sin mobiltelefon slukket i timerne osv. Det er også en selvfølge, at en skoles sociale og arbejdsmæssige fællesskab kræver ansvarlighed, hensynsfuldhed og civiliseret adfærd af elever og lærere såvel i som uden for timerne.

Dette gælder:

·         over for kammerater, kolleger og skolens personale i det hele taget

·         over for skolens fysiske rammer

·         i alle situationer, hvor man handler som repræsentant for Københavns Private Gymnasium

Brydes reglerne for ordentlig opførsel, afgør rektor, hvilke konsekvenser, en forseelse skal have.

Parkering
Skolen råder ikke over parkeringspladser, men man kan parkere på vejen mod betaling. Parkering af cykler og knallerter finder sted i cykelstativerne i skolegården eller i cykelstativerne på Præstøgade.
Receptionen
Receptionen i stueetagen er åben mandag – torsdag kl. 9 – 15.00 og fredag kl. 9 – 14.00 for personlig henvendelse (tlf. 3918 3919). Via dette nummer kan man omstilles til rektor og den øvrige ledelse.
Rektor

Rektor Hasan Ademovski er skolens leder og den, der træffer den endelige afgørelse i de fleste spørgsmål. Døren til hans kontor er næsten altid åben, og du må gerne stikke hovedet indenfor med relevante spørgsmål.

Telefonisk henvendelse via kontoret på tlf. 38 19 38 19.

Rygeregler
Skolen er røgfri i henhold til gældende lovgivning. Der må under ingen omstændigheder ryges på skolens matrikel. Rygning foran skolen er  ikke tilladt. Man må altså ikke ryge på fortovet foran skolen. Det er lovfæstede regler og ikke noget, skolen selv kan bestemme. Det er heller ikke tilladt, at forlade terminsprøve, årsprøve eller anden eksamenssituation for, at holde en rygepause.
Skemaændringer
Det kan af forskellige grunde være nødvendigt at foretage skema- og lokaleændringer. Disse bliver hver dag lagt ind på Lectio, som du har adgang til via skærmene i både kantinen og stueetagen i annexet. Du skal selv holde dig orienteret og hver dag tjekke, om der er ændringer. Desuden er det muligt at tilmelde sig en sms-ordning, så man får disse ændringer på sms, se UMS.
Snyd

I de seneste år er der kommet flere opgavecentraler på Internettet, hvor du kan hente besvarelser til dine opgaver, hvilket er snyd! At snyde er både umoralsk og et tillidsbrud imellem dig og din lærer. Det er også uklogt at aflevere andres besvarelser i dit eget navn og du opnår ikke det, der er målet med undervisningen, nemlig at lære noget. Derfor er det ikke tilladt, og man skal ikke alene lave en opgave om, hvis man plagierer den, man får også en anden sanktion, der kan være en advarsel, eller i værste tilfælde at måtte gå skoleåret om.

Skolen abonnerer derfor på Urkund, et program, der afslører om opgaven er skrevet af.

Hvis en lærer opdager snyd, vil det blive indberettet til klasselæreren og klassens øvrige lærere samt ledelsen. Hvis en elev har snydt i en opgave, skal eleven møde op til en skrivelørdag, hvor opgaven skrives under tilstedeværelse af en lærer eller ledelsesrepræsentant.

Snyd bliver registreret i lectio, og i tilfælde af at en elev har snydt fire gange, medfører det bortvisning fra skolen.

Studieretningsskift

Studieretningsskift finder sted efter grundforløbets afslutning. Herefter kan studieretningsskift efter deadline kun ansøges skriftligt ved en speciel dispensation.

Den skriftlige ansøgning afleveres til sekretariatet.

StudieCafé
Studiecaféerne afholdes tirsdag i 3. modul, hvor lærerne giver hjælp i de forskellige fag. Om onsdagen kommer Matematikcenteret og hjælper elever, som ønsker hjælp i matematik og naturvidenskabelige fag. Studiecaféerne er en god mulighed for dig, der gerne vil have lidt hjælp eller inspiration til dine opgaver og til dig der gerne vil mødes med dine studiekammerater og samarbejde, når der er både lærere og frivillige universitetsstuderende til stede. Skolen sørger for, at der er en hyggelig atmosfære hver gang.
Studieplan

I gymnasiet udarbejder lærerteamene en studieplan for undervisningen i den enkelte klasse. Denne indeholder planer for, hvordan undervisningen løbende tilrettelægges, gennemføres og justeres i alle klassens fag. I det hele taget viser studieplanen, hvordan klassens lærere har planlagt, at undervisningen skal opbygges, så eleverne kan nå de kompetencer, der er målet både i de enkelte fag og i uddannelsen generelt.

Studieplanerne lægges på Lectio, der kan nås fra skolen hjemmeside. Her kan dine forældre også følge med.

Studievejledning
Skolen er tilknyttet Studievalg, hvorfra vi har en fast vejleder: Claus Lei Hansen. Når han kommer på besøg på skolen vejleder han både kollektivt og individuelt om studiemulighederne efter gymnasiet. Hvis man har spørgsmål til Claus, skal man skrive en besked til hans email (clh@studievalg.dk), da han ikke ser beskederne på Lectio.
S.U. – Statens Uddannelsesstøtte

Alle elever har ret til at få S.U. fra det fyldte 18. år. Der findes ingen dispensationsmuligheder for at søge, før man fylder 18 år. Du får uddannelsesstøtten fra det første påbegyndte kvartal efter din fødselsdag. Støttens størrelse er afhængig af dine forældres samlede indtægt – eller af indtægten hos den forælder, du bor hos – indtil du fylder 20 år. Der sker et fradrag i forældreindkomsten for hver søskende under 18 år. Selvom du flytter hjemmefra, før du fylder 20 år, gælder satsen som hjemmeboende stadigvæk, medmindre dine forældre bor mindst 20 km fra KPG. Husk at søge SU mindst 3 uger før du skal have pengene, dog tidligst 1 måned før din 18 års fødselsdag. Du får SU ved at søge via minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Har du ikke NemID kan du bestille det på www.su.dk. Det tager noget tid at få koden, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU administreres af Elmas Demir i receptionen.

Sygeeksamen

Hvis du bliver syg til enten skriftlig eller mundtlig eksamen, skal du huske at melde dig til sygeeksamen. Denne afholdes i begyndelsen af det nye skoleår – oftest i august. Tilmelding til sygeeksamen sker til rektor inden den 24. juni på en af ministeriet udformet tilmeldingsblanket. Denne fås på kontoret.

Hvis du bliver syg under selve eksamenen, skal du meddele dette til vagterne eller eksaminator/censor, hvorefter du kan forlade eksaminationen.

Du skal være opmærksom på, at du under ingen omstændigheder efter en gennemført eksamen kan gøre krav på at komme til sygeeksamen.

Sygdom skal meddeles skolen (kontoret) så hurtigt som muligt, og du skal sørge for at skaffe dig en lægeerklæring. Denne betaler du selv.

Sygemelding

Hvis du bliver syg i løbet af skoleåret, bør du lægge en forklaring på Lectio, når du er tilbage igen, så rektor og dine lærere kan se, hvorfor du har forsømt undervisningen.

Hvis du på grund af sygdom er nødt til at forsømme undervisningen længere tid ad gangen, bedes du kontakte rektor. Skolen kan forlange dokumentation i form af en lægeerklæring. Ved længerevarende sygdom har skolen mulighed for at tilbyde ekstraundervisning.

Hvis du bliver syg en dag, hvor du skal til eksamen, skal du straks meddele dette til skolen, og du skal aflevere en lægeerklæring. Du kan så senere komme til sygeeksamen. Det samme gælder, hvis du bliver syg i forbindelse med udarbejdelsen af studieretningsprojektet i 3.g.

Teamkoordinator
Hver klasse i gymnasiet har et lærerteam, der leder og koordinerer arbejdet i og omkring klassen og følger klassens trivsel. Dette team ledes af en teamkoordinator, der lige som en gammeldags klasselærer har til opgave at løse forskellige opgaver i forbindelse med lærerforsamlingsmøder, karaktergivning m.m.. Vedkommende skal desuden koordinere samarbejdet mellem lærerne og sikre, at klassens studieplan udarbejdes og løbende justeres.
Terminsprøver
Som en forberedelse til den skriftlige eksamen er der terminsprøver og årsprøver. Meddel venligst skolen, hvis du er syg til en terminsprøve. Sygemelding kan kræve lægeerklæring.
Udmeldelse
Hvis du ønsker at melde dig ud af skolen, skal du i første omgang tale med en leder eller lærer, dernæst udfylde en skriftlig udmeldelsesblanket på kontoret. Hvis du er myndig, skal denne underskrives af dig selv, og hvis du ikke er myndig, af dine forældre. Vær opmærksom på at udmeldelse forudsætter to måneders varsel. Dvs. at hvis man fx udmelder sig i januar måned, så betaler man skolepenge for januar og februar.
Valgfag

I gymnasiet kan de fleste elever vælge et eller to valgfag ud over de obligatoriske fag og niveauer. Du kan i begge skoleformer vælge de fag, som skolen tilbyder på A-, B- eller C-niveau. Ifølge bestemmelserne kan du også vælge fag fra de øvrige gymnasiale uddannelser, men det er i praksis oftest meget svært at få fag fra andre ungdomsuddannelser til at passe ind i et skema.

Du skal i slutningen af grundforløbet angive dit ønske for valgfag for 3.g. Din studievejleder vil orientere dig grundigt om dine behov i forhold til videregående uddannelser, og uddannelseslederen orienterer om valgmulighederne på skolen. Du får også lejlighed til at tale med faglærere fra de valgfag, du måtte overveje at tage, så du får en god baggrund for at vælge, hvad der er det rigtige for dig. Du skal dog vide, at ikke alle valgfag eller niveauer oprettes, for det afhænger af, hvor mange der har ønsket det pågældende fag eller niveau. Det varierer fra år til år, hvilke valgfag, der udbydes.

I 2.g. afgives de endelige ønsker for 3.g.

Valg af valgfag er bindende! Det betyder, at når man har valgt et fag, kan man ikke bagefter ændre sit ønske.

Vejledning ud af gymnasiet: Skolen har en tilknyttet Studievalgsvejleder, som er Claus Lei Hansen fra Studievalg København. Han yder kollektiv vejledning til arrangementer på skolen, og desuden personlig vejledning på gymnasiet, når der er træffetid. Du kan se i dit skema i Lectio, hvornår der er arrangementer, og om der er en træffetid. Du skal i reglen bestille tid til træffetid. Det kan være du ikke ved, hvilken uddannelse, der er den rigtige for dig efter gymnasiet. Det kan også være at du skal have hjælp til et konkret spørgsmål om den uddannelse, du tænker på. Studievalg kan hjælpe dig til at blive klar over de muligheder, du har.

Studievalg afholder i årets løb en række arrangementer, som vil introducere dig til det videregående uddannelsessystem og give dig redskaber, så du selv bliver i stand til at finde information om at vælge uddannelse. Nogle er klasseopdelt, andre er årgangsmøder. Nogle er udformet som oplæg, mens andre igen er workshops.